Bazylianie

Wszechmogący, Wieczny Boże, stajemy dziś przed Tobą my, zebrani w tej świątyni przedstawiciele różnych Kościołów, zatroskani o przyszłość świata, w którym dziś tak wiele punktów zapalnych, konfliktów, przelewu krwi. Rodzą się one z różnych przyczyn: poczucia niesprawiedliwości, wyzysku, bezradności słabych i biednych. Ale także z poczucia wyższości, pogardy dla drugiego człowieka czy sytej obojętności ludzi mających władzę, pieniądze i wpływy.

Przyczyną nieporozumień, napięć i konfliktów są, niestety, także podziały konfesyjne i religijne, skrajne postawy fundamentalistyczne i ksenofobiczne Twoich wyznawców i przedstawicieli innych religii i wierzeń.

I my sami wyznajemy własne niedociągnięcia, winy i grzechy, które bywają przyczyną napięć i konfliktów w naszych rodzinach i wspólnotach, w środowisku w którym żyjemy i pracujemy.

Wszechmogący Boże, Dawco pokoju, pomóż nam właściwie odczytywać Twoje słowo i żyć nim. Posyłaj swego Ducha dla przywódców państw i narodów, aby otwierał ich serca na cierpienia nie tylko swoich, ale też innych narodów. By znajdywali sposoby pokojowego rozwiązywania rodzących się konfliktów.

Szczególnie wspieraj wysiłki zmierzające do zaprowadzenia pokoju w rozdartej wojną Syrii. Wspieraj wysiłki przywódców kościelnych i religijnych, i wszystkich ludzi dobrej woli, którzy starają się pomagać w tym dziele, także tym, którzy niosą pomoc cierpiącym na miejscu i w obozach, gdzie schronili się uciekinierzy z własnego domu

Błogosław rodzicom i wychowawcom, by umieli w sposób właściwy zaszczepić młodym ludziom szacunek dla każdego człowieka, by ustawały konflikty i zamachy z bronią w ręku w innych regionach świata, w szkołach, w sklepach, na imprezach sportowych czy w innych miejscach zaspokajania życiowych potrzeb zwykłych ludzi.

Wspieraj wszystkich którzy wkładają wiele wysiłku w dialog i negocjacje, wierzących i niewierzących w Ciebie, abyśmy umieli razem czynić naszą ziemię miejscem godnego życia, miejscem pokoju, życzliwości i wzajemnego poszanowania.

Ty, przez swego Syna i Pana naszego, Jezusa Chrystusa, obiecałeś dać nam pokój.

Ucz nas wszystkich pokory i cierpliwości.

Ucz nas przebaczać i przyjmować przebaczenie.

Oczyszczaj serca nasze od wszelkiego gniewu i zawiści, abyśmy umieli przyjąć dar Twego pokoju i przekazywać go innym, tak, żeby przez wewnętrzny pokój naszych serc stawał się on udziałem naszych bliźnich, naszych rodzin, wspólnot i narodów. Byśmy odczuli, że wszyscy jesteśmy Twoimi dziećmi, a dla siebie wzajemnie – siostrami i braćmi.

O to Cię dziś prosimy, Tobie ufamy, bo Twoje jest Królestwo i moc i chwała – na wszystkie wieki wieków. Amen.