Bazylianie

МАТЕРІАЛИ ДО ІСТОРІЇ УГКЦ
Текст поль./укр.

Jan Seneta – (1895-1976). Urodzony 18 luty 1895 roku w Bereście pow. Grybów w rodzinie greckokatolickiego księdza Jana. Po ukończeniu greckokatolickiego seminarium duchownego w Przemyślu został wyświęcony 1922 roku. Celebs. W latach 1922-1930 był wikariuszem parafii Topolnicy pow. Stary Sambor (rozłucki dekanat). Przez następne 4 lata jego działalność pozostaje nieznana. W latach 1934-1937 odprawiał nabożeństwa w Niedzielnej pow. Stary Sambor. Od 1937 do 1939 roku administrator parafii w Hołowiecku Dolnym pow. Stary Sambor, zaś w latach 1939-1945 proboszcz Solinki pow Lesko. Następne dwa lata spędził w parafii Smolnik pow. Lesko. W ramach akcji „Wisła” został aresztowany dnia 15 lipca 1947 roku i prawdopodobnie 13 sierpnia 1947 roku został przesiedlony na teren Warmii i Mazur.

Po przybyciu na miejsce, w Bartoszycach dnia 15 lipca 1947 roku został aresztowany w Krakowie i osadzony w Centralnym Obozie Pracy w Jaworznie (numer obozowy 3338), z którego wyszedł 12 grudnia 1948 roku. Po przybyciu na teren Warmii i Mazur do powiatu bartoszyckiego początkowo pomagał kuzynce i ciotce w gospodarstwie w Łabędziowie k/Sokolicy gdzie zamieszkał. 19 stycznia 1950 roku wikariusz generalny diecezji warmińskiej ks. Mieczysław Karpiński zwraca się do prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego o przedłużeniu ważności indultu na odprawianie i nabożeństw łacińskich i sprawowanie sakramentów dla ks. Senety. Następne takie prośby miały miejsce dnia 12.03.1951 oraz 20.04.1953 roku. W latach 1949-1970 odprawiał msze w łacińskim obrządku w Bartoszycach, gdzie był również katechetą. Zmarł 15 stycznia 1976 roku. Pochowany w Przemyślu.

Опрацював Юрій МАЩАК (Лідзбарк Варм. Польща)

Źródła:
- Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie, Teczka: Grekokatolicy do 1965, sygn. KXXVI ½;
- Hałagida I., Biogramy duchownych greckokatolickich i prawosławnych przetrzymywanych w COP Jaworzno jako aneks do artykułu o ukraińskich duchownych represjonowanych w COP Jaworzno na stronie www.cerkiew.net.
- Гарасим І., Грекокатолицькі священики, які залишилися у Польщі після 1947 року, Рим 2000, стор. 25
- Kopiczko A., Duchowieństwo greckokatolickie w diecezji warmińskiej 1947-1960 – miedzy akomodacją a odrębnością, [w:] Kościół greckokatolicki na Warmii i Mazurach. Wobec doświadczeń przeszłości i przemian społeczno-politycznych w Polsce, pod red. M. Melnyka, Olsztyn 2006, s. 56.
- Kopiczko A., Kościół greckokatolicki na Warmii i Mazurach po II wojnie światowej, „Warmińskie Wiadomości Archidiecezjalne” 1997, nr 27, s. 105-106.
- Козак М., Пом’яни Господи душі слуг Твоїх, Перемишль, Львів, 2002, с. 213.

ІВАН СЕНЕТА – (1895-1976). Народився 18 лютого 1895 року в Бересті, Грибівського повіту, в родині греко-католицького священика Івана. Після закінчення греко-католицької семінарії в Перемишлі, в 1922 році був висвячений на священика, був неодружений. В роках 1922-1930 був сотрудником у Топільниці, Старосамбірського повіту, Розлуцького деканату. Про наступні 4 роки його діяльності не має інформації. В роках 1934-1937 відправляв богослуження в Недільній, Старосамбірського повіту.
Від 1937 до 1939 року був адміністратором парафії в Головецьку Нижньому, Старосамбірського повіту, але в 1939-1945 – парох в Солинках, Ліського повіту. Наступні два роки пробув у Смільнику, того ж повіту.
15 липня 1947 року в рамах акції "Вісла" був арештований і правдоподібно 13 серпня 1947 року був виселений на Вармію і Мазури. Після прибуття до Бартошиць, дня 15 липня був арештований (деякі джерела говорять, що був арештований в Кракові), і увязнений у Центральному Трудовому Таборі в Явожно (табірний номер 3338), з якого вийшов на волю 12 грудня 1948 року.
Після повернення на землі Вармії і Мазур, до Бартошицького повіту, початково допомагав двоюрідній сестрі і тітці по господарстві в Лабендзьові біля Соколіци, де й поселився.
19 січня 1950 року генеральний вікарій Вармінської дієцезії ксьондз Мєчислав Карпінський звернувся до примаса Польщі Стефана Вишинського, щоб продовжити право біритуалізму для отця Івана Сенети. Подібні прохання було направлено: 12.03.1951 та 20.04.1953 року. В роках 1949-1970 отець Іван відправляв у Бартошицях Літургії в латинському обряді, будучи одночасно катехитом.
Помер 15 січня 1976 року, похований в Перемишлі.