Bazylianie

Podstawa prawna

Możliwość odliczania przekazanych darowizn na cele kultu religijnego od dochodu, od którego nalicza się podatek dochodowy od osób fizycznych, istnieje na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350).

Zgodnie z art. 26. niniejszej ustawy podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu m. in. kwot darowizn przekazanych na cele kultu religijnego w wysokości dokonanej darowizny, ale nie więcej niż kwoty stanowiącej 6% dochodu.

Komu można przekazać darowiznę podlegającą odliczeniu?

Darowiznę można przekazać na rzecz każdej kościelnej osoby prawnej w rozumieniu ustawy o stosunku państwa do kościoła katolickiego, czyli np. diecezji (eparchii), parafii, zakonów, klasztorów, organizacji i stowarzyszeń kościelnych.

Dane niektórych podmiotów, którym można przekazywać darowizny podlegające odliczeniu

Nazwa

Adres

Nr rachunku

Bank

Zakon Św. Bazylego Wielkiego Prowincja Bazyliada

ul. Miodowa 16,

00-246 Warszawa

77 1240 5976 1111 0000 4745 9177

PEKAO S.A.

Parafia Greckokatolicka

p. w. Zaśnięcia N. M. P.

ul. Miodowa 16,

00-246 Warszawa

77 1240 1138 1111 0010 4968 5034

PEKAO S.A.

Jak przekazać darowiznę?

Darowizna podlegająca odliczeniu musi być wpłacona na rachunek bankowy obdarowanego. W tytule wpłaty lub przelewu należy koniecznie wpisać: „Darowizna na cele kultu religijnego”. Nie podlegają odliczeniu darowizny rzeczowe lub przekazane w gotówce. W celu udokumentowania przekazanej darowizny warto zachować dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.

Jaką kwotę można odliczyć?

Odliczeniu podlega kwota przekazanej darowizny, jednak nie wyższa niż 6% dochodu.

Ile można zyskać na przekazywaniu darowizn na rachunek bankowy?

Przekazane darowizny podlegają odliczeniu od dochodu, czyli zmniejszają podstawę opodatkowania. Oznacza to, iż podatek dochodowy jest obliczany od niższej kwoty, a więc sam podatek również jest niższy. W praktyce oznacza to, iż każde 100 zł przekazane tytułem darowizny na cele kultu religijnego zmniejsza podatek o 18 zł.

Kiedy dokonuje się odliczenia?

Odliczenia darowizn przekazanych w bieżącym roku dokonuje się w rozliczeniu rocznym PIT, składanym do urzędu skarbowego do końca kwietnia następnego roku. Jeżeli w wyniku zastosowanego odliczenia dojdzie do nadpłaty podatku, urząd skarbowy zwróci nam nadpłaconą kwotę.

Jak dokonać odliczenia?

Do deklaracji rocznej PIT konieczne jest dołączenie załącznika PIT-O, w którym wskazujemy łączną kwotę darowizn oraz dokładne dane obdarowanego.

W formularzu PIT-O kwotę darowizn do odliczenia wskazujemy w polu 11 (podatnik) i 12 (małżonek – przy rozliczeniu wspólnym), a dane obdarowanego wpisujemy w części D formularza.

Kwoty z pól 11 i 12 załącznika PIT-O wpisuje się:

1) w formularzu PIT-36 w części F (odliczenia od dochodu/zwolnienie) w polach: 143 (podatnik) i 144 (małżonek);

2) w formularzu PIT-37 w części D (odliczenia od dochodu) w polach: 97 (podatnik) i 98 (małżonek).

Odliczenie darowizny – krok po kroku

  1. Wykonaj przelew na konto wybranej kościelnej osoby prawnej. Jako tytuł przelewu podaj: „Darowizna na cele kultu religijnego
  2. Wydrukuj i zachowaj potwierdzenie przelewu.
  3. W rocznym zeznaniu podatkowym w wykaż kwotę darowizn z rozliczanego roku w załączniku PIT-O do formularzy PIT-36 lub PIT-37.
  4. Jeżeli okaże się, że masz nadpłatę podatku – czekaj na zwrot z urzędu skarbowego. Każde 100 zł darowizny zmniejsza Twój podatek o 18 zł. Przy przekazanych 500 zł, Twój podatek będzie niższy aż o 90 zł!